Podmienky prenájmu MacBooku

 VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRENÁJMU

Ke staženie Servis (1)

Nájomca sa zaväzuje používať prenajaté zariadenie len na vlastné účely, t.j. nesmie ho v čase trvania zmluvy požičiavať inej organizácii alebo osobe.

 

I.               ODOVZDÁVANIE A PREBERANIE

 

 1. Prenajímaný predmet nájmu (ďalej len „zariadenie“) môže byť odovzdaný do prenájmu len po predložení potrebných dokladov, podpísaní Zmluvy o prenájme a Všeobecných podmienok prenájmu a zaplatení vratnej zálohy.
 2. Odovzdávanie a preberanie vykonáva prenajímateľ, alebo zástupca prenajímateľa za prítomnosti nájomcu.
 3. Vyjadrenie prenajímateľa, alebo zástupcu prenajímateľa o technickom stave pri odovzdávaní a preberaní je záväzné pre obidve strany. Technický stav potvrdí nájomca svojim podpisom na zmluve o prenájme.
 4. Miestom odovzdávania a preberania sú priestory prenajímateľa na adrese jeho sídla.

 

II.              PREPRAVA

 

 1. Prepravu zariadenia si zabezpečuje nájomca na vlastné náklady, ak sa inač zmluvne nedohodne s prenajímateľom.
 2. Nájomca je povinný zariadenie a príslušenstvo zabezpečiť tak, aby nedošlo k jeho strate alebo poškodeniu.

 

III.            PRÁVA A POVINNOSTI NÁJOMCU

 

 1. Nájomca zodpovedá za to, že prenajaté zariadenie a príslušenstvo používa v súlade s účelom na ktoré je určené.
 2. Nájomca zodpovedá za dodržiavanie používania predpísaných ochranných prostriedkov obsluhy a dodržiavanie príslušných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 3. 3. Nájomca musí vykonávať potrebné účinné opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu prenajatého predmetu prenájmu a príslušenstva.
 4. Nájomca je povinný umožniť kontrolným orgánom prenajímateľa prístup k prenajatým veciam za účelom vykonania kontroly. Nájomca má právo zúčastniť sa kontroly.
 5. Nájomca je povinný priviesť na vyzvanie predmet prenájmu a príslušenstvo do priestorov prenajímateľa na technické prehliadky a revízie na vlastné náklady.
 6. Nájomca súhlasí s tým, že prenajímateľ je oprávnený kedykoľvek vstúpiť do priestoru v ktorom predpokladá, že sa predmet zmluvy nachádza, prevziať si ho a to aj v jeho neprítomnosti, za predpokladu, že nájomca nedodržiava podmienky zmluvy.
 7. Nájomca znáša riziko porúch, zničenia, straty alebo predčasného opotrebenia predmetu nájmu.
 8. Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa prenechať predmet nájmu tretej osobe alebo použiť predmet nájmu inak ako v súlade s dojednanými podmienkami tejto zmluvy.
 9. Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť prenajímateľovi dôvod nevrátenia zapožičaného predmetu v dohodnutom termíne a zabezpečiť, aby zapožičaný predmet bol vrátený v čom najkratšom čase. V prípade neoznámenia dôvodu nevrátenia zapožičaného predmetu do 24 hod. od dohodnutého termínu vrátenia bude považovane, že zo strany nájomcu je úmysel nevrátiť zapožičaný predmet, alebo došlo k strate či odcudzeniu zapožičaného tovaru zo strany nájomcu.

 

 

IV.            POŠKODENIE, PORUCHY, HAVÁRIE A S TÝM SPOJENÉ SANKCIE

 

 1. Nájomca musí ihneď telefonicky alebo písomne ohlásiť prenajímateľovi každú poruchu zariadenia na telefóne číslo ………………………………… Oznámenie musí obsahovať – miesto kde sa zapožičaný predmet nachádza, termín vzniku poruchy na náradí a jej stručný popis. Krádež, stratu zariadenia nahlásiť bezodkladne miestnemu oddeleniu polície, ihneď informovať prenajímateľa a prenajímateľovi doručiť písomné potvrdenie polície o oznámení tejto skutočnosti.
 2. V prípade nejasnosti príčiny poruchy zaradenia, preskúma prenajímateľ okolnosti a mieru zavinenia a nájomca je povinný umožniť prenajímateľovi toto preskúmanie a poskytnúť mu maximálnu súčinnosť a pravdivé informácie. V sporných prípadoch objedná prenajímateľ vyhotovenie znaleckého posudku a náklady nájomcu. Na základe zistených skutočností vyhotoví prenajímateľ zápis.
 3. V prípade poškodenia prenajatého zariadenia a jeho príslušenstva, ktoré bolo zavinené nájomcom, tento hradí všetky náklady vzniknuté s opravou zariadenia. Tieto opravy si môže prenajímateľ uplatniť zo sumy vratnej zálohy, ktorú nájomca za zapožičanie uhradil. V prípade sumy, presahujúcej výšku zálohy, môže prenajímateľ požadovať náhradu všetkých nákladov spojených s opravou zariadenia.
 4. Nájomca nesmie na zariadení a jeho príslušenstve robiť žiadne zásahy, opravy alebo úpravy.
 5. Nájomca má nárok na vrátenie zálohy za zapožičanie zariadenia v plnej výške len v prípade, že prenajímateľovi odovzdá predmet nájmu riadne a včas, funkčný, v nepoškodenom stave a vrátane príslušenstva.

 

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Pri dlhodobom prenájme sa nájomné účtuje za každý deň, pokiaľ nebude dohodnuté inak.
 2. 2. Nájomné sa účtuje za sviatky, soboty, nedele, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
 3. Pri prestojoch zapríčinených zlými poveternostnými podmienkami, vyššou mocou alebo pri nedostatočnom využívaní predmetu prenájmu a príslušenstva sa neposkytuje zľava za prenájom.
 4. V prípade, že nájomca použije predmet nájmu v rozpore s dojednaným účelom, s návodom na obsluhu, servisnými podmienkami alebo prenechá predmet nájmu bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa tretej osobe, prípadne ho použije v rozpore s podmienkami tejto zmluvy, je prenajímateľ oprávnený túto zmluvu okamžite zrušiť. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok prenajímateľa na zaplatenie nájomného, ušlého zisku a náhradu škody.

 

 

V…………………………….. , dňa …………………………..

 

 

………………………………………….                                                           ………………………………………….

podpis a pečiatka prenajímateľa                                             podpis a pečiatka nájomcu


 

Zmluva o prenájme zariadenia

uzatvorená podľa ustanovení § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

Prenajímateľ:

Meno: Michal Nosáľ

Adresa: Ľudvíka Svobodu 5, 984 01 Lučenec

IČO: 48 302 767

DIČ: 1121204612

 

Nájomca:

Meno: …………………………………………………

Adresa: ……………………………………………….

IČO: ……………………………………………………

Telefónne číslo: ……………………………………

E-mail: ………………………………………………..

 

 1. Táto zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti pri prenájme zariadenia – predmetom prenájmu je notebook………………………………………………………………………, výrobné číslo …………………………… .
 2. Prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi predmetné zariadenie, aby ho dočasne v dojednanej dobe užíval a nájomca náradie za dohodnutých podmienok preberá.
 3. Cena za prenájom sa počíta za každý deň prenájmu vrátane dňa prevzatia zariadenia vo
  výške …………. EUR/za ………………….
 4. Nájomca je povinný pred prenájmom zložiť u prenajímateľa zábezpeku vo výške ………. Eur. Prijatie zábezpeky prenajímateľ písomne nájomcovi potvrdí. Po navrátení zariadenia prenajímateľovi vráti prenajímateľ zábezpeku nájomcovi v celom rozsahu, v prípade, že nedôjde k poškodeniu zariadenia alebo jeho príslušenstva, ako je uvedené vo Všeobecných podmienkach prenájmu odsek IV, bod č.3 a 5). Navrátenie zábezpeky nájomca potvrdí svojím podpisom.
 5. Prenajímateľ je povinný prenechať zariadenie nájomcovi v stave spôsobilom na obvyklé užívanie.
 6. Nájomca je oprávnený užívať zariadenie primerane povahe a jeho určeniu. Nájomca nie je oprávnený dať vec ďalej do podnájmu. Nájomca zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil na
  zariadení počas trvania doby prenájmu.
 7. Po skončení doby prenájmu je nájomca povinný bezodkladne zariadenie vrátiť prenajímateľovi bez vyzvania, ibaže by sa s prenajímateľom dohodli na kúpe zariadenia. Za každý deň omeškania s vrátením zariadenia je prenajímateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške …………… EUR.

 

Nájomca prehlasuje, že sa oboznámil so Všeobecnými podmienkami prenájmu, Zmluvou o prenájme predmetného zariadenia a s uvedenými súhlasí.

Dohodnutá dĺžka prenájmu: …………… dní

Prevzal dňa: ………………………………………….

Podpis nájomcu: …………………………………..

Prevzal (vyplní v prípade, že nájomca pri preberaní nie je štatutárnym zástupcom):

Meno: ………………………………………, rodné číslo: ………………………………..

 

Vrátené dňa: ………………………………………..

Podpis prenajímateľa: …………………………….