Zmluva o oprave zariadenia

Zmluva o oprave zariadenia

uzatvorená podľa ustanovení § 652 a nasl. Občianskeho zákonníka

 

Zhotoviteľ:

Meno: Michal Nosáľ

Adresa: Ľudvíka Svobodu 5, 984 01 Lučenec

IČO: 48 302 767

DIČ: 1121204612

 

Objednávateľ:

Meno: ……………………………………

Adresa: …………………………………

IČO: ……………………………………..

Telefónne číslo: ……………………..

 

  1. Táto zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti pri oprave zariadenia – predmetom ktorého je ………………………………………………………………………, výrobné číslo …………………………… .
  2. Objednávateľ prenecháva zhotoviteľovi zariadenie do doby, ktorá je nevyhnutná na opravu zariadenia.
  3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu zariadenia v takom rozsahu, aby sa odstránili vady, ktoré sú uvedené v preberacom protokole k tomuto zariadeniu, prípadne skryté vady, ktoré pri preberaní zariadenia zhotoviteľom od objednávateľa neboli zjavné a bránia riadnemu užívaniu zariadenia.
  4. Za opravu zariadenia je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi cenu podľa v závislosti od náročnosti opravy a ceny náhradných dielov použitých na opravu zariadenia.
  5. Ak zhotoviteľ počas opravy zariadenia odhalí vady, ktoré neboli zjavné a tieto bránia funkčnosti zariadenia tak, že priamo alebo nepriamo súvisia s popisom vád uvedených v preberacom protokole, zhotoviteľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o rozsahu a cene tejto opravy. Následne si obe strany odsúhlasia výšku opravy písomnou alebo ústnou formou (osobne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu).
  6. Záručná doba na opravované zariadenie je 3 mesiace. Dlhšia záručná doba je možná za predpokladu, že pre uvedené zariadenie bude samostatne vyhotovený záručný list s uvedením dĺžky záručnej doby, prípadne len určitej časti zariadenia, na ktorú sa predĺžená záruka vzťahuje.
  7. V prípade, že je predmetné zariadenie opravené vadne, má objednávateľ právo na bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ je povinný vadu odstrániť najdlhšie v dohodnutej lehote. Ak vadu nemožno odstrániť alebo ak ju zhotoviteľ neodstráni v dohodnutej lehote alebo ak sa vada vyskytuje znovu, má objednávateľ právo na zrušenie zmluvy alebo na primerané zníženie ceny opravy. Zodpovednosť za vadu je potrebné uplatniť u zhotoviteľa len v záručnej dobe.
  8. Objednávateľ je povinný vyzdvihnúť si vec najneskôr do jedného mesiaca od jej opravy a ak bola oprava vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní. Ak tak neurobí, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi poplatok za uskladnenie vo výške 10 Eur za každý načatý kalendárny mesiac.
  9. Ak si objednávateľ nevyzdvihne vec v lehote 6 mesiacov odo dňa vykonania opravy, má zhotoviteľ právo predmetnú vec predať. O tejto skutočnosti je zhotoviteľ povinný vopred informovať objednávateľa písomne (e-mailom alebo poštou) a poskytnúť mu dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie v trvaní 30 kalendárnych dní. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí zhotoviteľ objednávateľovi výťažok predaja po odpočítaní ceny opravy, poplatku za uskladnenie a nákladov spojených s predajom, ak objednávateľ o vyplatenie požiada.

Dátum prevzatia zariadenia: ………………..

Dátum opätovnej opravy (vyplní, len ak dôjde k uplatneniu práva na vadnú opravu): ……………..

Dátum vykonania opravy: ……………………

 

 

 

Zhotoviteľ                                                                   Objednávateľ

(podpis)                                                                    (podpis)